سه شنبه, 20 آذر, 1397
TUESDAY, December 11, 2018
چهار شنبه 10 مرداد
بازدید نماینده معاونت فنی و مهندسی شرکت توسعه از امکانات دیزین
بازدید نماینده معاونت فنی و مهندسی شرکت توسعه از امکانات دیزین
به همراه مدیر مجموعه های اسکی صورت گرفت

نماینده معاونت فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به همراه مدیر مجموعه های اسکی از امکانات پیست بین المللی دیزین بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های اسکی، سه شنبه 9 مرداد ماه "سهرابی" نماینده معاونت فنی و مهندسی شرکت توسعه به همراه "دوستی" مدیر مجموعه های اسکی، امکانات پیست بین المللی دیزین را مورد بازدید قرار دادند.

بازدید از بالابرها ، پیست چمن، استانداردسازی و آماده سازی تجهیزات پیست، از جمله مواردی بود که در این سفر یکروزه به انجام رسید.تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
021 - 2307 92 77
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved