شنبه 04 آذر بررسی وضعیت پیست شمشک با حضور نماینده مردم تهران در مجلس  
   
  مدیر مجموعه های اسکی و اعضای شورای شهر شمشک و دربندسر با نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی مجموعه های اسکی، جلسه خانم "سیاوشی" نماینده مردم تهران با اعضای شورا شهر شمشک و دربندسر و "دوستی" مدیر مجموعه های اسکی، روز چهارشنبه اول آذرماه برگزار شد.
در این نشست که "گودرزی" نماینده شرکت توسعه و "شمشکی" مسئول پیست شمشک نیز حضور داشتند، بحث و مذاکراتی در خصوص مسائل مختلف مجموعه اسکی شمشک با نماینده مجلس صورت گرفت.