چهارشنبه, 23 آبان, 1397
WEDNESDAY, November 14, 2018
سه شنبه 04 اردیبهشت
استقبال خوب از پیست دیزین در بهار
30 و 31 فروردین
4 اردیبهشت


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
021 - 2307 92 77
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved