چهار شنبه 03 شهریور آماده سازی دکل شماره 5 خط تله کابین قله دیزین جهت بتن ریزی  
   
  به گزارش روابط عمومی مجموعه های اسکی ، خاکبرداری دکل شماره 5 تله کابین خط قله پیست اسکی دیزین با نظارت مهندس حسن خانی و مهندس شمشکی معاون و مسئول فنی مجموعه های اسکی امروز چهارشنبه 3 شهریور ماه به اتمام رسید.
دکل شماره 5 تله کابین خط قله پیست دیزین پس از اتمام خاکبرداری آماده آرماتور بندی و بتن ریزی خواهد شد.