دو شنبه 15 شهریور بررسی رفع نواقص فنی پیست بین المللی اسکی شمشک  
   
  وضعیت پیست اسکی شمشک با حضور معاون مشارکتهای مردمی و جذب سرمایه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و مدیر مجموعه های اسکی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی مجموعه های اسکی؛ روز دوشنبه 15 شهریور ماه جلسه بررسی رفع نواقص فنی پیست بین المللی اسکی شمشک جهت آماده سازی و استاندارد کردن هر چه بهتر تجهیزات این پیست بین المللی با حضور آقایان "همدانی" معاون مشارکتها و جذب سرمایه، "عمیم" مدیر مجموعه های اسکی، "ترکاشوند" مدیراداره استاندارد شرکت توسعه و مسوولان اداره استاندارد استان تهران در دفتر معاونت مشارکتهای مردمی برگزار شد.