چهارشنبه, 26 دی, 1397
WEDNESDAY, January 16, 2019
یک شنبه 19 دی
استقبال خوب اسکی بازان از دیزین (17 دی 95)


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
021 - 2307 92 77
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved