یکشنبه, 03 تیر, 1403
SUNDAY, June 23, 2024
دو شنبه 20 شهریور
سرمایه‏ گذاری،طراحی،احداث و بازسازی، بهره برداری، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه مجموعه اسکی دیزین
سرمایه‏ گذاری،طراحی،احداث و بازسازی، بهره برداری، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه مجموعه اسکی دیزین
نوع مزایده: جاری

کارفرما: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

محل کارفرما: تهران ـ خيابان وليعصر (عج) – ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني ( نيايش ) – مجموعه ورزشي انقلاب – ساختمان شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور

مبلغ پایه کارشناسی: اجاره بهاء سال اول بهره برداری کامل بعداز ساخت وبازسازی (سال پنجم کل دوره) مبلغ 120،000،000،000( یکصد وبیست میلیارد ریال)

محل اجرای کار: استان البرز- شهرستان کرج

مدت پيمان: 19 سال و 6 ماه

تاريخ دريافت اسناد ارزيابی: از: 1402/06/20 الی 1402/06/26 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 13:00

محل دريافت اسناد ارزيابی: www.setadiran.ir

تاريخ عودت اسناد ارزيابی: 1402/07/09 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 13:00

محل عودت اسناد ارزيابی: كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد

زمان بازگشائی پاکات: 1402/07/10 ساعت: 09:00

محل بازگشائی پاکات: مجموعه ورزشي انقلاب ( تالار نصرت )

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده: 8- متقاضی شرکت در مزایده می بایست مبلغ 10/000/000ریال (ده میلیون ریال) به شماره حساب 4001005803014992 نزد بانک مرکزی جهت خرید اسناد مزایده بپردازد.

مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 90/000/000/000 ریال

نوع تضمین شرکت در مزایده: الف. ضمانت بانكي و يا ضمانت نامه هاي صادر شده از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز فعاليت از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند./ب. وجه نقد واريز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانك مركزي به نام تمركز وجوه سپرده هزين

توضيحات: فراخوان مزایـده عمومي یک مرحله ای
شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد فراخوان مزایده سرمایه‏گذاری، طراحی،احداث و بازسازی، بهره برداری، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه مجموعه اسکی دیزین به روشBOLT را از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) و به شماره فراخوان 5002001091000035 و طی تشريفات قانوني مزايده به اشخاص حقوقی واجد شرايط واگذار نمايد. كليه مراحل برگزاري مزایده از دريافت اسناد مزایده تا ارائه پيشنهاد مزایده گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مزایده محقق سازند .تاريخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ 20/06/1402 مي باشد.
1- نام و نشاني مزايده‌گزار: شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور به آدرس: تهران، ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني، مجموعه ورزشي انقلاب تلفن:23079158
2- موضوع مزايده: سرمایه‏گذاری، طراحی،احداث و بازسازی، بهره برداری، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه مجموعه اسکی دیزین به روش BOLT
3- مبلغ پايه كارشناسي(L اجاره سالیانه قرارداد ) : قیمت پایه برای اجاره بهاء سال اول بهره برداری کامل بعداز ساخت وبازسازی (سال پنجم کل دوره) مبلغ 120،000،000،000( یکصد وبیست میلیارد ریال) می‏باشد.
4- مبلغ و نوع تضمين شركت درفرایند ارجاع کار مزايده: مبلغ تضمين شركت در مزايده 90،000،000،000 و به حروف (نود میلیارد ريال) به صورت يكي از موارد ذيل:
الف. ضمانت نامه بانكي معتبر /ب. وجه نقد واريز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانك مركزي به نام تمركز وجوه سپرده هزينه اي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
(مشخصات شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور: كد اقتصادي 411111167873- شناسه ملي 10101555550- شماره ثبت 111835)
5- مدت طراحی و ساخت : 48 ماه شمسي (حین بهره برداری ) .
6- بهره برداري و محل اجرا : 186ماه شمسي ( یکصد و هشتاد و شش ماه شمسی ) . استان البرز، شهر کرج، مجموعه پیست بین المللی اسکی دیزین
7- مهلت زمان دريافت اسناد مزايده از سامانه ستاد : از روز دوشنبه مورخ 20/06/1402 لغايت ساعت 13:00 روز یکشنبه مورخ 26/06/1402
8- متقاضی شرکت در مزایده می بایست مبلغ 10/000/000ریال (ده میلیون ریال) به شماره حساب 4001005803014992 نزد بانک مرکزی جهت خرید اسناد مزایده بپردازد.
9- آخرين مهلت بارگزاری پيشنهادها در سامانه ستاد : ساعت 13:00 روز یکشنبه مورخ 09/07/1402 میباشد.
10- زمان و محل تشکیل کمیسیون معاملات: پيشنهادهاي واصله در ساعت 9:00 صبح روز دوشنبه مورخ 10/07/1402 در جلسه كميسيون مزايده در مجموعه ورزشي انقلاب(تالار نصرت) از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir باز و خوانده ميشود .
* سرمایه گذاران متقاضی شرکت در مزایده مورد ارزیابی کیفی قرار می گیرند و کسب حداقل امتیاز کیفی 65 جهت احراز صلاحیت الزامی است.
11- اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار : شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس: تهران ـ خيابان وليعصر (عج) – ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني ( نيايش ) – مجموعه ورزشي انقلاب – ساختمان شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
12- اطلاعات تماس مزایده گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مزایده: شماره تماس02123079158
13- زمان و محل ارائه پاكت الف : اصل ضمانتنامه معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار تا ساعت 13:00 بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ 09/07/1402 به دبیرخانه دستگاه مزایده گزار به آدرس تهران ـ خيابان وليعصر (عج) – ابتداي اتوبان آيت اله هاشمي رفسنجاني ( نيايش )– مجموعه ورزشي انقلاب – ساختمان شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي دبيرخانه تسليم نموده و رسيد آن را دريافت نمائيد.
14- اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس : 41934-021 سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت (ستاد) www.setadiran.ir
* بازگشايي پاكات با یک مزايده‌گر انجام خواهد شد.
* فقط اشخاص حقوقی می توانند در مزایده شرکت نمایند.
* هزينه های چاپ آگهي ، كارشناسي تعيين پايه مزايده ، تهیه مطالعات فنی و نظارت بر اجرای طرح بعهده برنده مزايده است.
* درج اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه مزايده‌گزار ايجاد نمي‌نمايد.
* شركت در قبول و يا رد همه يا هر يك از پيشنهادهاي واصله مختار خواهد بود.
* جهت اطلاع بيشتر به سايت پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور به آدرس : http://iets.mporg.ir ويا به سايت شركت توسعه ونگهداري اماكن ورزشي به آدرسwww.tanavar.ir مراجعه نمائيد.شـركـت توسعـه و نگهـداري امـاكـن ورزشـي كشـور


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved